Bøker

Boksamlinga inneheld meir enn 15 000 bind, for det meste spesialisert litteratur om dei polare områda.

Ein monaleg del av samlinga består av polarhistorisk litteratur om ekspedisjonar og utforsking i Arktis og Antarktis, frå pionertida og opp til i dag. Vitskapeleg litteratur, knytt til både dei polare områda og meir generelt, utgjer det andre hovudfokuset i samlinga.

Boksamlinga er offenltig og det er mulig å besøke biblioteket, samt låne bøker.

Meir om biblioteket og boksamlinga

Bilder

Norsk Polarinstitutts fotosamling består av totalt 100 000 fotografier og daterer seg helt tilbake til 1872. Den historiske samlinga består av ca. 60 000 bilder fra polarområdene. Samlinga inneholder bilder fra polarekspedisjoner, kartlegging på Svalbard, Grønland og Antarktis, forskning – fra geologi til geofysikk og oseanografi og næringsaktiviteter som gruvedrift på Svalbard, selfangst i Kvitsjøen, hvalfangst i Sørishavet, og landbasert fangst både på Grønland og Svalbard.

Polarinstituttets bildesamling:

  • Fra IGY til IPY: Fotodokumentasjon av norsk vitenskapelig polarforskning gjennom de siste 50 år
  • Olav Orheims bilder
  • Thor Larsens bilder
  • Torgny Vinjes bilder

Søk i bildearkivet

Flyfoto

Polarinstituttets flyfotoarkiv består av ca. 57 000 bilder fra Svalbard, Grønland og Antarktis, de tidligste er fra 1932. Flyfoto etter 2008 er tatt med digitale kameraer.

Flybildehenvendelser kan rettes til salg@npolar.no.

Kart

Polarhistorisk kartarkiv

Kartene spenner fra gamle Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelses-kart, som de skaffet fra utlandet da de arbeidet med navnsetting på Svalbard, til kart fra Grønland og tidlige Antarktiskart.

Søk i kartarkivet

Originale kart

En samling originale kart, de fleste nederlandske fra 1600-tallet. Biblioteket har fått produsert faksimileutgaver i god kvalitet av fem ulike kart fra samlingen. Disse kan kjøpes for 100 kroner stykket eller 400 for hele settet ved henvendelse til biblioteket.

Oversikt over Norsk Polarinstitutts historiske kart

Isgrensearkiv

Arkivet inneholder store deler av grunnlagsmaterialet for rapporten ACSYS Historical Ice Chart Archive (1553-2002).

Oversikt over Norsk Polarinstitutts historiske isgrensearkiv (PDF, 0,6MB)

Nobile-samling

Denne samlingen består av nesten 800 brev, avisklipp, manuskripter og annet materiale knyttet til Umberto Nobile.

Danske Ove Hermansen korresponderte i mange år med Nobile og andre personer med tilknytning til Nobiles havari med luftskipet «Italia» i 1928. I 2004 donerte Hermansen hele samlingen til Polarmuseet i Tromsø og Norsk Polarinstitutt. Samlingen er i dag plassert i polarinstituttets bibliotek.

Katalog over Ove Hermansens Nobile-samling (norsk, PDF, 0,1MB)

Dagbøker

Dagbøker

Biblioteket har i overkant av 300 dagbøker, fra fangst og overvintring på Svalbard og Grønland, og fra polarekspedisjoner. Samlinga er ei blanding av originalmanuskript og avskrifter. Stadig fleire av disse dagbøkene blir nå lagt ut i fulltekst.

Oversikt over alle Norsk Polarinstitutts dagbøker

Norsk Polarinstitutts dagbøker i fulltekst

Skipsloggbøker

Loggbøker fra skip som har deltatt i ekspedisjoner, fangst eller forskning. Disse finnes kun som original.

Oversikt over Norsk Polarinstitutts skipsloggbøker

Ekspedisjonsrapporter

En samling maskinskrevne rapporter med oppsummering av virksomheten på arktiske ekspedisjoner fra perioden 1929–59. Ekspedisjonene var for det meste sendt ut av Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser (før 1948) og Norsk Polarinstitutt.

Oversikt over ekspedisjonsrapporter (PDF, 0,7 MB)

Avisutklipp

Biografiarkiv

To store arkivskap fulle av biografisk materiale om personer med tilknytning til de polare områdene.

Oversikt over personer representert i biografiarkivet (PDF, 0,1MB)

Avisutklipp

Katalog over avisklipp samlet av Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser og Norsk Polarinstitutt fra slutten av 1920-tallet fram til tidlig på 2000-tallet.

Katalog over Norsk Polarinstitutts avisklipp (PDF, 0,1MB)

Gustav Smedals klipparkiv

Fem hyllemeter avisklipp i mapper etter Gustav Smedal. Smedal var en profilert person i det polare miljøet i Norge før krigen, og han involverte seg spesielt i Grønlandssaken på 1920- og 1930-tallet.

Katalog over Gustav Smedals klipparkiv (PDF, 0,1MB)

Gustav Smedals klipparkiv

Skipsregister og loggbøker

Skipsregister

Kjell-G. Kjærs historiske register over ishavsskuter er en database med opplysninger om ca. 1500 fartøyer bygd før 1940, og som har vært brukt i arktiske farvann, til selfangst, ekspedisjoner med mer. Opplysningene er samla inn av Kjær gjennom mange års arbeid med både arkivbesøk og åpne kilder.

Magnus Seflands ishavsskuteregister overlapper Kjærs register tematisk, men har også med en del båter bygd etter 1940. Dette registeret er i ringpermer, ta kontakt med Norsk Polarinstitutts bibliotek for opplysninger.

Skipsloggbøker

Loggbøker fra skip som har deltatt i ekspedisjoner, fangst eller forskning. Disse finnes kun som original.

Oversikt over Norsk Polarinstitutts skipsloggbøker

Norsk Polarinstitutts arkiver

Norsk Polarinstitutts eldre arkiver er avlevert til Statsarkivet i Tromsø.

Arkivet fra Norsk Polarinstitutt (med forløpere [*]) er forskningsmessig interessant for flere fagfelt. En rekke naturvitenskapelige disipliner er representert i materialet, blant annet biologi, geografi, geologi og glasiologi. I tillegg er arkivet interessant for polarhistorisk forskning generelt og for mer spesielle prosjekter, f. eks. innenfor kartlegging og økonomisk utnyttelse av naturressurser i polarstrøk.

[*] Statlig norsk polarforskning har i hovedsak vært organisert i tre forskjellige tiltak. Det første var De norske statsunderstøttede Spitsbergenekspedisjoner (DNSS), som regnes å ha fungert i perioden 1906–1928. Etterfølgeren Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU) ble opprettet i 1928. I 1948 ble så Norsk Polarinstitutt etablert som en videreføring og utvidelse av NSIU.

Diverse

Engelske oversettelser av russiske vitenskapelige artikler

Mellom 1971 og 1997 oversatte Peter Hagevold over 1000 artikler fra russiske vitenskapelige publikasjoner. Enkelte av de tidlige ble oversatt til norsk, hovedmengden i samlingen er oversatt til engelsk. Kopier av artiklene kan kjøpes ved henvendelse til biblioteket.

Småskriftsamlingen

Bortimot 6000 småtrykk av ulik art: manuskripter, tidsskriftartikler, bokkapitler, hefter, brosjyrer og mye mer. Alle dokumentene i denne samlingen er registrert i BIBSYS.