Biodiversity

Vi driver med forsknings- og overvåkningsaktiviteter i det marine og det terrestriske miljø i polare områder. Viktige fokusområder er nøkkelarter i disse økosystemene og koplinger til de fysiske omgivelsene i deres habitater.

Kunnskap som er nødvendig for forvaltning av jaktbare og truete (rødlistede) arter dikterer sentrale forsknings- og overvåkingstemaer. Effekter av klimaendringer er et samlende tema i mange prosjekter. Demografiske og økologiske studier dominerer i biodiversitetsseksjonens prosjektportefølje.

Overvåkning

Prosjekter