I  havet

Det skjer store klimaendringer i Sørishavet som vil ha betydelige konsekvenser for det marine økosystemet her. Over de siste 50 årene er det dokumentert en rekke endringer, spesielt på vestsiden av Antarktishalvhøya hvor oppvarmingen har vært størst og hvor havisutbredelsen er redusert. Det er en nedgang i krillbestanden, i noen områder en økning i primærproduksjonen, i andre en nedgang, enkelte arter, som for eksempel enkelte salparter har flyttet leveområde sørover. 

På land

 
Deschampsia antarctica

FRAMSKYNDER VEKST Forekomsten av Deschampsia antarctica har økt i noen kystnære områder i Antarktis som følge av klimaendringer.
Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

I de terrestriske og limniske økosystemene i Antarktis er det vist en rekke forandringer som følge av klimaendringer. Generelle økosystemresponser på oppvarming og økt tilgang på smeltevann er lokal populasjonsvekst, økt biomasse og økt samfunnskompleksitet for virvelløse dyr og planter.

Forekomsten av de to plantene Deschampsia antarctica og Colobanthus quitensis har økt i noen kystnære områder i Antarktis, som følge av klimaendringer. Oppvarming framskynder vekst og spredning av allerede etablerte planter, og økt nyetablering av frøplanter.

Endringer i temperatur og nedbør har økt den biologiske produksjonen i innsjøer, hovedsakelig som følge av kortere sesong med isdekke. Noen innsjøer har blitt saltere på grunn av tørrere klima.

Noen negative konsekvenser er for eksempel knyttet til at lokale smeltevannskilder forsvinner og økt uttørking som følge av nedgang i luftfuktighet. Andre effekter av menneskelig påvirkning er knyttet til fysisk ødeleggelse av habitater og introduserte arter. Disse utgjør en større trussel mot deler av miljøet på landjorda i Antarktis enn klimaendringer gjør. Det er likevel sannsynlig at samvirke mellom klimaendringer og annen menneskelig påvirkning kan ha betydelige konsekvenser for miljøet og økosystemer.

På isen og ved iskanten

Også i Antarktis er de istilknyttede delene av det økosystemet påvirket av regionale havisendringer, spesielt vest for Antarktishalvhøya. En mulig nedgang i krillbiomassen ved Antarktishalvøya kan være forårsaket av havisreduksjonen i dette området. Krill, tidlig på utviklingsstadiet, ser ut til å være avhengig av is-strukturer for overlevelse. Havisutbredelsen ved halvøya har blitt redusert med rundt 40 % de siste 25 årene. Tilbaketrekningen av isen i seg selv, sammen med dennes påvirkning på krillbestanden, har hatt betydelig negativ effekt på den isavhengige Adéliepingvinen. Andre pingvinarter som for eksempel bøylepingvinen beveger seg derimot sørover inn i nye leveområde etter hvert som isen forsvinner og tilgjengeliggjør gode hekkeområder med tilgang til matressurser.

Referanser

A.J. Turner et al. 2013. Antarctic climate change and the environment: an update. Polar Record. DOI:10.1017/S0032247413000296.

A.J. Turner et al. 2009. Antarctic climate change and the environment. Antarctic Science. DOI:10.1017/S0954102009990642.