Troll forskningsstasjon i Jutulsessen fungerer som base og utgangspunkt for biologisk, glasiologisk og geologisk feltarbeid i sommersesongen, og er helårsbase for kontinuerlige, langtidsovervåkningsserier innenfor meteorologi, stråling, atmosfære, øvre atmosfære, miljøgifter, og seismologi.

Troll akkurat nå

webcamera

Webkamera, oppdatert hvert 10. minutt.

Forsking

mann med måleinstrument

Strålingsstasjon (sun-tracker og strålingsinstrumenter på stativet) samt meteorologiske instrumenter på den høye masta i bakgrunnen. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

Standard automatiske meteorologiske målinger foregår både på Troll stasjonsområde, samt på blåisen ved flystripen, 7 km nord for stasjonen. Målingene på flystripa er mer representative for området i en klimatologisk sammenheng, mens målingene ved stasjonen suppleres med manuelle observasjoner tre ganger i døgnet. Målingene brukes både i operasjonell sammenheng til værvarsel, og klimatologisk. Historiske værdata er tilgjengelig via Meteorologisk institutts database eklima. Norsk Polarinstitutt bygger nå opp en strålingsstasjon med målinger som møter kravene satt av det globale strålingsnettverket, Baseline Surface Radiation Network (BSRN). Inn- og utstråling av sollys og infrarødt lys, og prosessene som påvirker disse, er svært viktige for å avgjøre om snøoverflatene i området smelter eller ikke. Disse målingene, sammen med kontinuerlige skymålinger, brukes til å overvåker slike prosesser.

I den nærliggende nunataken Svarthamaren, ca 100 kilometres øst for Troll, finnes verdens største koloni av Antarktispetrell. Flere par av Snøpetrell og Sørskua holder også til her. Årlig besøker forskere ledet av ornitologer fra Norsk Polarinstitutt området for å undersøke populasjon, tilpasning til miljøforandringer, og strategier for redebygging. Petrellene lever av krill i det marine miljøet flere hundre km fra Svarthamaren. De siste årene har vi sett en drastisk nedgang i antall par, med en reduksjon på hele 90 prosent i løpet av de siste 20 årene. Polarinstituttets glasiologer har flere prosjekter pågående i Dronning Mauds land: MADICE undersøker hvordan kystområdet av DML har endret seg det siste millennia gjennom å undersøke flytende isbremmer og iskoller. ICE Rises og POLARGAP er andre glasiologiske prosjekter fra Polarinstituttet med en stor feltkomponent ut fra Troll. I 2018 ledet Polarinstituttet en geologiekspedisjon som har som mål å ny-kartlegge Jutulsessen og nærliggende nunataker. I tillegg til kartlegging er det også et mål å bidra med ny forskning som øker forståelsen av den geologiske utviklingen av DML, men fokus på metamorfe, strukturelle og geokronologiske studier.

Troll legger også til rette for at internasjonalt forskningssamarbeid, og de siste årene har Troll fungert som base for mikrobiologer og geologer fra sørafrikanske universiteter, samt et glasialgeologisk prosjekt fra Japan.

Hvit kulelignende installasjon på steinfjell

NORSARs seismometer på Nonshøgda. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

NORSARs seismometer

NORSAR har siden 2012 hatt et bredband-seismometer som kan måle seismisk aktivitet (jordskjelv ol.) både i nærheten av stasjonen og globalt plassert ved Troll. Seismologi kan også brukes som verktøy for å studere kryosfæreprosesser, og sammen med glasiologer fra Polarinstituttet har forskerne ved NORSAR sett på hvordan en kan tracke isfjell langs Dronning Maud Lands kyst med data fra den seismiske stasjonen ved Troll. I tillegg holder Universitetet i Oslo på å etablere instrumentering for automatiske målinger av ionosfære og romvær. I sesongen 2017/2018 ble det montert et instrument som kontinuerlig måler scintillasjoner og elektrontetthet i ionosfæren. Videre i sesongen 2018/2019 kommer en All Sky Imager for observasjoner av sørlys på plass.

NILU’s atmosfæreobservatorium

bygning på påler

NILU’s atmosfæreobservatorium på Trollhaugen. Foto: Wenke Aas, NILU

På Trollhaugen, 1533 moh. og 1 km øst for Troll forskningsstasjon, ligger et atmosfærisk observatorium drevet av NILU. Ved observatoriet karakteriseres sammensetningen av atmosfæren, en måler sesong- og årsvariasjoner av luftmassene, transport av luftforurensninger til området, samt at observasjonene bidrag til å tolke sporstoffanalysene av iskjerneprøver. Følgende komponenter måles: CO og klimagasser, aerosolers egenskaper, organiske miljøgifter (POPs), hydrokarboner, kvikksølv, ozon og UV-stråling. Hvert halvår tas også en stor luftprøve som bidrar til et luftarkiv for fremtidige analyser av nye komponenter og problemstillinger. Målingene startet opp i 2007 nærmere stasjonsområde, men ble flyttet til Trollhaugen i 2014.

Forskningsdata

Tjenester som tilbys på Troll

 • Støtte til forskning
 • Utleie av feltutstyr og personell
 • Kost og losji
 • Transport og lagringsmuligheter
 • Anleggstjenester inkludert utleie av anleggsmaskiner
 • Personell innenfor de fleste byggetekniske fagområdene
 • Verksted og teknisk assistanse
 • Legehjelp

Transport

Transport til og frå Troll blir gjort på den 3000 meter lange flystripa Troll Airfield som liggjer på blåisen eit par kilometer frå forskingsstasjonen. Flystripa er i drift i den antarktiske sumarsesongen (oktober–februar). Rullebanen er reservert vitskapleg aktivitet og kan ikkje brukast av kommersielle operatørar.

Fly

Flystripen Troll Airfield driftes i perioden november–mars og er først og fremst beregnet for transport av folk og lettere cargo. Det går normalt ca. ett fly per måned.  Troll Airfield er kun tilgjengelig for fly på oppdrag fra nasjonale operatører som opererer i henhold til Miljøprotokollen til Antarktistraktaten. Fly som ikke oppfyller sikkerhets- og miljøkravene som stilles vil nektes tilgang til Troll Airfield.

Båt

Utsendelsen av last som skal gå med båt fra Europa starter rundt medio november fra Tromsø, med ankomst losseplass medio januar. All cargo blir losset på iskanten og deretter fraktet til Troll på beltekjøretøy.

Betingelser for opphold på Troll

Alle som skal oppholde seg på Troll må

før oppholdet

 • ha gjennomgått Norsk Polarinstitutts opplæring/introduksjon for personale som skal oppholde seg på Troll
 • levere legeattest og gi opplysninger om kontaktperson/pårørende i hjemlandet
 • ha fått godkjent planlagt aktivitet som skal utøves på Troll etter bestemmelsene i Miljøprotokollen under Antarktistraktaten, enten i Norge etter Antarktisforskriften eller etter tilsvarende regelverk hos annen traktatspart og melding levert Norsk Polarinstitutt

under oppholdet

 • forholde seg til gjeldende retningslinjer for driften av Troll, herunder bestemmelser om avfallshåndtering
 • være kjent med og forholde seg til bestemmelsene i Antarktisforskriften
 • ha ansvar for egen sikkerhet og erstatningsansvar

Forskningsforespørsler

Som forskningsforespørsel regnes forespørsler fra vitenskapelige institusjoner som ønsker å benytte seg av Norsk Polarinstitutts tjenester og/eller bruke Troll som base for å installere instrumenter innenfor arealplanområdet for Troll.

I tilfeller hvor Norsk Polarinstitutt kan bistå etter forespørsel, vil det bli inngått en skriftlig avtale om dette.

Etablering/utvikling av infrastruktur

Norsk Polarinstitutt skal som driftsansvarlig sikre at det samlede aktivitetsnivået, den videre infrastrukturutviklingen og arealbruken på Troll holdes innenfor en ramme som ivaretar hensynet til forskning, miljø og kapasiteten i basisinfrastrukturen på en formålstjenlig måte. Norsk Polarinstitutt har derfor også ansvar for å godkjenne all infrastruktur som skal etableres på Troll og gjennom dette bl.a. forhindre unødig bruk av ressurser, ugunstig bruk av arealer og unødvendig påvirkning på omgivelsene. 

Som et grunnlag for forvaltningen av arealbruken på Troll er det utarbeidet en arealbruksplan. All etablering av ny infrastruktur, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende infrastruktur på Troll skal skje etter retningslinjene fastsatt i arealbruksplanen med tilhørende tekstdel. All basisinfrastruktur på Troll skal eies av Norsk Polarinstitutt eller Statsbygg. Ingen andre aktører kan etablere eller eie slik basisinfrastruktur.

Ønske om etablering, utvidelse eller endring av infrastruktur innenfor arealplanområdet må meldes Norsk Polarinstitutt senest ett år innen oppstart.

Arealbruken ses i lys av det samlede aktivitetsnivået, og visse andre hensyn skal ivaretas. Før melding om etablering av ny aktivitet, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende arealbruk sendes til Norsk Polarinstitutt må den ansvarlige derfor avklare med andre aktører på Troll om tiltaket kan komme i konflikt med annen aktivitet. Norsk Polarinstitutt vil vurdere virkninger for egen aktivitet når meldingen mottas. Forhåndsavklaring med Norsk Polarinstitutt er derfor ikke nødvendig.

En tillatelse til arealbruk på Troll kan ikke overføres, leies ut eller på annen måte overlates til andre, hverken helt eller delvis.

Fasiliteter

Stasjonsbygninga er på omtrent 300 kvadratmeter og har åtte soverom, trimrom, badstue, et stort kjøkken, kommunikasjonssentral og kontorplassar til rådighet for overvintrerne.

Fleire separate bygningar huser laboratorium, proviantlagre, aggregatanlegg og garasje, i tillegg til ei sikringsbu med rom for åtte personar som er oppført i trygg avstand til basen i tilfelle brann eller andre uhell.

Den gamle stasjonen på 100 kvadratmeter fungerar som lager og lokale for sommerovernatting.

Forsking

mann med måleinstrument

Strålingsstasjon (sun-tracker og strålingsinstrumenter på stativet) samt meteorologiske instrumenter på den høye masta i bakgrunnen. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

Standard automatiske meteorologiske målinger foregår både på Troll stasjonsområde, samt på blåisen ved flystripen, 7 km nord for stasjonen. Målingene på flystripa er mer representative for området i en klimatologisk sammenheng, mens målingene ved stasjonen suppleres med manuelle observasjoner tre ganger i døgnet. Målingene brukes både i operasjonell sammenheng til værvarsel, og klimatologisk. Historiske værdata er tilgjengelig via Meteorologisk institutts database eklima. Norsk Polarinstitutt bygger nå opp en strålingsstasjon med målinger som møter kravene satt av det globale strålingsnettverket, Baseline Surface Radiation Network (BSRN). Inn- og utstråling av sollys og infrarødt lys, og prosessene som påvirker disse, er svært viktige for å avgjøre om snøoverflatene i området smelter eller ikke. Disse målingene, sammen med kontinuerlige skymålinger, brukes til å overvåker slike prosesser.

I den nærliggende nunataken Svarthamaren, ca 100 kilometres øst for Troll, finnes verdens største koloni av Antarktispetrell. Flere par av Snøpetrell og Sørskua holder også til her. Årlig besøker forskere ledet av ornitologer fra Norsk Polarinstitutt området for å undersøke populasjon, tilpasning til miljøforandringer, og strategier for redebygging. Petrellene lever av krill i det marine miljøet flere hundre km fra Svarthamaren. De siste årene har vi sett en drastisk nedgang i antall par, med en reduksjon på hele 90 prosent i løpet av de siste 20 årene. Polarinstituttets glasiologer har flere prosjekter pågående i Dronning Mauds land: MADICE undersøker hvordan kystområdet av DML har endret seg det siste millennia gjennom å undersøke flytende isbremmer og iskoller. ICE Rises og POLARGAP er andre glasiologiske prosjekter fra Polarinstituttet med en stor feltkomponent ut fra Troll. I 2018 ledet Polarinstituttet en geologiekspedisjon som har som mål å ny-kartlegge Jutulsessen og nærliggende nunataker. I tillegg til kartlegging er det også et mål å bidra med ny forskning som øker forståelsen av den geologiske utviklingen av DML, men fokus på metamorfe, strukturelle og geokronologiske studier.

Troll legger også til rette for at internasjonalt forskningssamarbeid, og de siste årene har Troll fungert som base for mikrobiologer og geologer fra sørafrikanske universiteter, samt et glasialgeologisk prosjekt fra Japan.

Hvit kulelignende installasjon på steinfjell

NORSARs seismometer på Nonshøgda. Foto: Christina A. Pedersen / Norsk Polarinstitutt

NORSARs seismometer

NORSAR har siden 2012 hatt et bredband-seismometer som kan måle seismisk aktivitet (jordskjelv ol.) både i nærheten av stasjonen og globalt plassert ved Troll. Seismologi kan også brukes som verktøy for å studere kryosfæreprosesser, og sammen med glasiologer fra Polarinstituttet har forskerne ved NORSAR sett på hvordan en kan tracke isfjell langs Dronning Maud Lands kyst med data fra den seismiske stasjonen ved Troll. I tillegg holder Universitetet i Oslo på å etablere instrumentering for automatiske målinger av ionosfære og romvær. I sesongen 2017/2018 ble det montert et instrument som kontinuerlig måler scintillasjoner og elektrontetthet i ionosfæren. Videre i sesongen 2018/2019 kommer en All Sky Imager for observasjoner av sørlys på plass.

NILU’s atmosfæreobservatorium

bygning på påler

NILU’s atmosfæreobservatorium på Trollhaugen. Foto: Wenke Aas, NILU

På Trollhaugen, 1533 moh. og 1 km øst for Troll forskningsstasjon, ligger et atmosfærisk observatorium drevet av NILU. Ved observatoriet karakteriseres sammensetningen av atmosfæren, en måler sesong- og årsvariasjoner av luftmassene, transport av luftforurensninger til området, samt at observasjonene bidrag til å tolke sporstoffanalysene av iskjerneprøver. Følgende komponenter måles: CO og klimagasser, aerosolers egenskaper, organiske miljøgifter (POPs), hydrokarboner, kvikksølv, ozon og UV-stråling. Hvert halvår tas også en stor luftprøve som bidrar til et luftarkiv for fremtidige analyser av nye komponenter og problemstillinger. Målingene startet opp i 2007 nærmere stasjonsområde, men ble flyttet til Trollhaugen i 2014.

Forskningsdata

Tjenester som tilbys på Troll

 • Støtte til forskning
 • Utleie av feltutstyr og personell
 • Kost og losji
 • Transport og lagringsmuligheter
 • Anleggstjenester inkludert utleie av anleggsmaskiner
 • Personell innenfor de fleste byggetekniske fagområdene
 • Verksted og teknisk assistanse
 • Legehjelp

Forskningsforespørsler

Som forskningsforespørsel regnes forespørsler fra vitenskapelige institusjoner som ønsker å benytte seg av Norsk Polarinstitutts tjenester og/eller bruke Troll som base for å installere instrumenter innenfor arealplanområdet for Troll.

I tilfeller hvor Norsk Polarinstitutt kan bistå etter forespørsel, vil det bli inngått en skriftlig avtale om dette.

Etablering/utvikling av infrastruktur

Norsk Polarinstitutt skal som driftsansvarlig sikre at det samlede aktivitetsnivået, den videre infrastrukturutviklingen og arealbruken på Troll holdes innenfor en ramme som ivaretar hensynet til forskning, miljø og kapasiteten i basisinfrastrukturen på en formålstjenlig måte. Norsk Polarinstitutt har derfor også ansvar for å godkjenne all infrastruktur som skal etableres på Troll og gjennom dette bl.a. forhindre unødig bruk av ressurser, ugunstig bruk av arealer og unødvendig påvirkning på omgivelsene. 

Som et grunnlag for forvaltningen av arealbruken på Troll er det utarbeidet en arealbruksplan. All etablering av ny infrastruktur, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende infrastruktur på Troll skal skje etter retningslinjene fastsatt i arealbruksplanen med tilhørende tekstdel. All basisinfrastruktur på Troll skal eies av Norsk Polarinstitutt eller Statsbygg. Ingen andre aktører kan etablere eller eie slik basisinfrastruktur.

Ønske om etablering, utvidelse eller endring av infrastruktur innenfor arealplanområdet må meldes Norsk Polarinstitutt senest ett år innen oppstart.

Arealbruken ses i lys av det samlede aktivitetsnivået, og visse andre hensyn skal ivaretas. Før melding om etablering av ny aktivitet, utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende arealbruk sendes til Norsk Polarinstitutt må den ansvarlige derfor avklare med andre aktører på Troll om tiltaket kan komme i konflikt med annen aktivitet. Norsk Polarinstitutt vil vurdere virkninger for egen aktivitet når meldingen mottas. Forhåndsavklaring med Norsk Polarinstitutt er derfor ikke nødvendig.

En tillatelse til arealbruk på Troll kan ikke overføres, leies ut eller på annen måte overlates til andre, hverken helt eller delvis.